REGISTRACE

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Adventního běhání TADY. Na místě v den závodu registrace není možná.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet  v plné výši – kartou nebo bankovním převodem. Startovní číslo je přiřazeno až po uhrazení startovného.
 • Pokud nebude registrace zaplacené do 5 dnů (a maximálně 1 den před konáním Běhu Advenťáka), je registrace neplatná.
 • Jméno na startovním čísle budou mít pouze ti závodníci, jejichž registrace bude zaplacená do 31.5.2023.
 • Startovné je nevratné.
 • Pokud by se Běh Advenťáka nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.

BĚH ADVENŤÁKA – PRAVIDLA

 • Účastníci mladší 18ti let se mohou běhu zúčastnit POUZE se souhlasem odpovědného zástupce. Souhlas zákonný zástupce dává během registračního procesu on-line.
 • Každý účastník/účastnice odesláním on-line registrace prohlašuje, že si přečetl/a propozice a pravidla Běhu Advenťáka, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, a že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý/á a k závodu je dostatečně pojištěn/a, a bude se řídit pokyny pořadatele a všech adventních elfů, kteří s organizací běhu pomáhají .
 • Každý účastník Běhu Advenťáka je povinen dodržet trasu závodu a mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně).
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat z běhu každého běžce, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV a zároveň pravidel obecného slušného chování. Starovné diskvalifikovaného běžce propadá pořadatelovi. 
 • Startovní balíček s číslem je možné si vyzvednout pouze na daném místě a čase určeném pořadatelem.Nevyzvednuté balíčky propadají ve prospěch pořadatele a nelze je zpětně nijak nárokovat.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Běhu Advenťáka se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Běžci jsou při vyplnění registrace automaticky zařazeni do věkové kategorie dle data narození a pohlaví. Dětské kategorie jsou rozděleny na holky a kluky a dále na: SKŘÍTCI do 6 let, SKŘÍTCI 6 – 9 let, SKŘÍTCI 9 – 13 let. Dospělé kategorie jsou: ŽENY do 35 let, ŽENY nad 35 let, MUŽI do 35 let, MUŽI nad 35 let. Pokud se účastník rozhodne nezadat své pohlaví, pak se jeho jméno a čas neobjeví v běžeckém žebříčku a nebude mít nárok na výhru. V případě změny kategorie (např. špatně zadané datum narození) je nutno minimálně 3 dny před Během Advenťáka kontaktovat pořadatale na ahoj@adventnibehani.cz. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Je zakázáno běžet se psem a s kočárkem – trať pro kočárky není vhodná..
 • Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. Ve výsledném žebříčku a na diplomu účastníka je uveden čistý čas od proběhnutí startem. 
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek Běhu Advenťáka do jednoho dne po ukončení akce, a to na  e-mailové adrese ahoj@adventnibehani.cz
 • Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení. Aktuální platné znění pravidel Běhu Advenťáka je vždy uveřejněno na www.adventnibehani.cz
 • Všichni účastníci berou na vědomí, že některé trasy Běhu Advenťáka se vyskytují v lese a Národní památce a jsou tedy povinni chránit přírodu, chovat se k ní při běhu ohleduplně (zejména neodhazovat odpadky) a respektovat pořadatelem vydané pokyny a vyznačené trasy, tak aby nedošlo k poškození či narušení lesa.

VIRTUÁLNÍ BĚH

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách Adventního běhání TADY a to, až do 31.5.2023
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet  v plné výši – kartou nebo bankovním převodem. Startovní číslo je přiřazeno až po uhrazení startovného.
 • Pokud nebude registrace zaplacené do 31.5.2023 je registrace neplatná.
 • Startovné je nevratné.
 • Běh je nutné uskutečnit v období od 1.6. do 25.6.2023 v libovolném místě a čase.
 • Po odběhnutí běhu se účastník přihlásí do sekce Virtuální běh na webu www.adventnibehani.cz, kde nahraje svůj čas běhu, na jehož základě mu pak bude odeslán účastnický diplom do emailové schránky.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Účastník virtuálního běhu nemá nárok na účast na akci Běh Advenťáka konané v Plzni 6.6. 2023, v Praze 14.6.2023 ani v Ostravě 15.6.2023.
 • Účastník virtuálního běhu nemá nárok na ceny. Ceny nejsou právně vymahatelné.